Adatvédelmi nyilatkozat

A NÉBIH, mint Adatkezelő gondoskodik a Játékosok személyes adatainak biztonságáról és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Játékos Személyes Adatai megfelelő védelmének biztosításához szükségesek. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.);
  • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény;
  • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DM törvény);
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.).
  • gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

Az Adatkezelő biztonsági intézkedésekkel védi a Játékos személyes adatait. A szükséges helyeken titkosítást alkalmaz, és tűzfalak alkalmazásával gátolja meg, hogy harmadik fél elérje a Játékos személyes adatait.

Adattovábbítás

A Játékos személyes adatainak továbbítására nem kerül sor.

Az érintett jogai

A Játékos az Info tv. rendelkezései szerint joga van ahhoz, hogy (i) tájékoztatást kérjen az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről, (ii) kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a helyesbítését, illetve törlését, zárolását, (iii) tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amelyeket az alábbi elérhetőségeken jelezhet:

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal:

  • e-mailben:  pr@nebih.gov.hu
  • postai úton: a 1537 Budapest, Pf.: 407. levelezési címre.

Felhívjuk szíves a figyelmét arra, hogy az Adatkezelő a Játékos személyes adatairól csak személyazonosságának igazolása után ad tájékoztatást.

Jogorvoslati lehetőségek

A Játékos, jogainak megsértése esetén az Info tv-ben meghatározottak szerint az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

  • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 1530 Budapest, Pf.: 5.
  • honlap: www.naih.hu

Adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel, panaszával az Adatkezelőhöz, illetve az Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vonatkozásában közvetlenül belső adatvédelmi felelőséhez is fordulhat a fentebbi elérhetőségeken.

A Játékhoz kapcsolódó Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság adatkezelési nyilvántartási szám:

NAIH-_________ (folyamatban)

Ne habozz! 06 80 263 244